ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

 

 

Έδεσσα 25 Φεβρουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 43

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

 

Θέμα: «Μίσθωση κατάλληλου οικήματος για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας «Όραμα»

O Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Ν. Πέλλας «Όραμα» κ. Πέτρος Ζέρζης με βάση την απόφαση 05/01.02.2021 του Δ.Σ. διακηρύσσει Μειοδοτική Δημοπρασία για τη μίσθωση κατάλληλου οικήματος για την στέγαση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας «Όραμα» και καλεί τους ενδιαφερόμενους εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως στην Ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης (www.kporama.gr) και τοιχοκολλήσεως της παρούσας διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Κέντρου Πρόληψης «Όραμα»  να καταθέσουν κλειστό Φάκελο Υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει τον Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (σφραγισμένο) και τον Φάκελο Τεχνικών Προδιαγραφών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 18.03.2021 στις 3.μ.μ. Οι Φάκελοι αυτοί θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή αίτηση (εκτός φακέλου) για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την απόφαση 09/17.02.2021 του Δ.Σ. θα διενεργήσει την δημοπρασία στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, Φιλίππου 38, Έδεσσα σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος καλώντας επί αποδείξει να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την παραπάνω Επιτροπή.

Οι όροι της διακήρυξης έχουν ως εξής:

 Άρθρο 1ο

ΠΕΡΓΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει:

α) Να βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας στο οικοδομικό τετράγωνο που δημιουργείται μεταξύ των οδών:

 • Λεωφόρου 18ης Οκτωβρίου
 • Λεωφόρου Νίκης
 • Αναπαύσεως
 • Βύρωνος και
 • Μοναστηρίου
 • Παντελεήμονος
 • Ηφαιστίωνος

β) Να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να αποτελείται από χώρους που είτε είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι, είτε να μπορούν να διαμορφωθούν κατάλληλα για τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου Πρόληψης:

 • Το εμβαδόν του θα πρέπει είναι 250τ.μ., με απόκλιση ± 50τ.μ. και να είναι κατανεμημένο είτε σ’ ένα ενιαίο επίπεδο είτε σε περισσότερα επίπεδα που αθροιστικά θα δίνουν τα παραπάνω τ.μ.
 • Σε περίπτωση που είναι κατανεμημένο σε περισσότερα επίπεδα θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικό ανελκυστήρα διαστάσεων 1.50μ.x1.50μ. προκειμένου να χωράει αναπηρικό αμαξίδιο για Άτομα με Αναπηρία.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον έναν ενιαίο χώρο 25 - 30τ.μ. (5μ. x 5μ. ή 5μ. x 6μ.  αίθουσα σεμιναρίων) προκειμένου να πραγματοποιούνται οι ομάδες εκπαίδευσης.
 • Να διαθέτει χώρους για υποδοχή κοινού και γραμματείας (δύο γραφεία) ~25τ.μ.
 • Να διαθέτει χώρους για τέσσερα γραφεία επιστημονικού προσωπικού ~ 60 - 80τ.μ.
 • Να διαθέτει χώρο για αίθουσα συμβουλευτικής υποστήριξης ~ 20-30τ.μ.
 • Να διαθέτει χώρο για αίθουσα Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου / Συσκέψεων Επιστημονικής Ομάδας και Προσωπικού ~20τ.μ.
 • Να διαθέτει χώρους για δύο γραφεία (Προέδρου Δ.Σ. & Επιστημονικά Υπ.) ~20τ.μ.
 • Να διαθέτει κουζίνα με νεροχύτη για να καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού, αλλά και των ατόμων που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια ~10τ.μ. .
 • Να διαθέτει ή να μπορούν να διαμορφωθούν 2 WC Προσωπικού (Αντρών/Γυναικών) και 2 WC Επισκεπτών (Αντρών/Γυναικών) ~12τ.μ.
 • Να διαθέτει WC ώστε να μπορεί να γίνεται χρήση του από άτομα με αναπηρία, 2μ. x 2,50μ. και να προβλέπεται ελεύθερος χώρος περιστροφής, διαμέτρου 1.50μ.
 • Να διαθέτει ατομικό σύστημα θέρμανσης.
 • Να διαθέτει αποθήκη.
 • Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων σκίασης,  θέρμανσης, αερισμού, ψύξης/κλιματισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Να είναι ή να μπορεί να είναι προσβάσιμο για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Πίνακας 1 – Περιγραφή Χώρων και απαιτούμενων τ.μ.

A/A

ΧΩΡΟΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (σε τ.μ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

 

MEΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(τ.μ.)

ΣΥΝΟΛΟ

(τ.μ.)

1

Υποδοχή – Γραμματεία

25

1

25

 

2

Γραφεία Προσωπικού

15

4

60

 

3

Γραφεία Προέδρου & Ε.Υ.

15

2

30

 

4

Αίθουσα Συνεδριάσεων

20

1

20

 

5

Αίθουσα Σεμιναρίων

25

1

25

 

6

Αίθουσα Συμβουλευτικής

20

1

20

 

7

WC Επισκεπτών

3

2

6

 

8

WC Προσωπικού

3

2

6

 

9

WC ΑμΕΑ

5

1

5

 

10

Κουζίνα

10

1

10

 

10

Κοινόχρηστοι Χώροι

 

 

40

 

ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ

 

 

≈250-300τ.μ.

Άρθρο 2ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στο Κέντρο Πρόληψης «Όραμα», οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφη προσφορά στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν καθώς και το ζητούμενο μίσθωμα (ανώτατο όριο: 900€ - βλ. άρθρο 8).

Στην προσφορά επισυνάπτονται:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια (διαγράμματα κατόψεων), προσφάτως θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος και Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει – ελάχιστο απαιτούμενο ωφέλιμο (κινητό) φορτίο.

γ1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου.

γ2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της                υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

γ3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.

δ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

ε) Ειδικό Πληρεξούσιο εφόσον η προσφορά κατατίθεται από πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

στ) Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

ζ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

η) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ( ΦΕΚ 107/Β/9-4-2010)

θ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεσμεύεται να μην αποσύρει την προσφορά του μέχρι το τέλος της δημοπρασίας και σε περίπτωση ανάδειξής του ως μειοδότη αυτής θα προσέλθει προσηκόντως για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με το Κέντρο Πρόληψης.

ι) Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια δεν καλύπτει το σύνολο των προσφερόμενων χώρων και υπάρχουν χώροι που προσφέρονται με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.2 του ν.4495/17, για το παραδεκτό της προσφοράς:

ι1) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής (εν προκειμένω του Τ.Ε.Ε.) ότι υφίσταται νόμιμα το ακίνητο ως προς όλους τους προσφερόμενους χώρους, μετά την περαίωση της υπαγωγής του στο ν.4495/2017 ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), στην οποία να δηλώνεται ότι η βεβαίωση αυτή θα κατατεθεί μέχρι το πέρας της μισθωτικής διαδικασίας (ήτοι μέχρι την παραλαβή του ακινήτου) και,

ια) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ιβ) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου μέχρι την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, από τα οποία να προκύπτει, ότι ο συμμετέχων:

Α) προκειμένου περί φυσικών προσώπων:

i. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση.

Β) Προκειμένου περί νομικών προσώπων:

i. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση,

ii. δεν τελεί σε λύση ή εκκαθάριση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για διορισμό εκκαθαριστή

iii. δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση.

 

ιγ) νομιμοποιητικά έγγραφα:

Κατά την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, εάν ο συμμετέχων (ή οι συμμετέχοντες, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, τότε ο εκπρόσωπος του (ή ο εκπρόσωπος των συνιδιοκτητών που απουσιάζουν) πρέπει να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα που του δίνουν το δικαίωμα να παρευρεθεί στη δημοπρασία και να καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό των ιδιοκτητών ή των εχόντων τα νόμιμα δικαιώματα εκμίσθωσης του ακινήτου. Η εκπροσώπηση (νομιμοποιητικά έγγραφα) μπορεί να είναι ή με πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό έγγραφο) ή με εξουσιοδότηση (έγγραφο ιδιωτικό).

ιδ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ.

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας ή/και περιλαμβάνουν ελλιπή ή μη προσήκοντα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται, εκτός και εάν οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της. Η Επιτροπή δύναται άλλωστε, αφού κρίνει επουσιώδη την έλλειψη, να καλεί τους υποψηφίους προς συμπλήρωση των ελλείψεων.

 

Άρθρο 3ο

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), καθώς επίσης και του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Τεχνικές Προδιαγραφές) στη διεύθυνση του Κέντρου Πρόληψης (Φιλίππου 38, Έδεσσα), προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι φάκελοι θα αποσταλούν στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών της λήψης των προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης, το οποίο την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια o Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό.

Στη δημοπρασία οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν και δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

 

Άρθρο 4ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Κέντρο Πρόληψης «Όραμα» (Φιλίππου 38), σφραγισμένοι, οι οποίοι θα αναγράφουν απ' έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος αριθμός πρωτοκόλλου), και τα στοιχεία του αποστολέα.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών.

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή.

γ) Να είναι σαφή και πλήρη. Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, θα κληθούν εγγράφως να προσέλθουν για τη συμμετοχή τους στην επόμενη φάση δηλ. το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παραστούν αυτοπροσώπως, ή  - εφόσον πρόκειται για εταιρεία -, προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές, εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει ήδη γραπτώς την οικονομική προσφορά τους η οποία περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο Φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Οι Φάκελοι θα αποσφραγιστούν ενώπιον της Επιτροπής και των συμμετεχόντων στη Δημοπρασία.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά με βάση το ονοματεπώνυμο τους και στη συνέχεια η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις Οικονομικές Προσφορές σε σχέση με το προσφερόμενο ακίνητο και θα καταλήξει στην πιο συμφέρουσα πρόταση τόσο από οικονομικής άποψης, όσο και από άποψη τεχνικών προδιαγραφών. Η πρόταση αυτή θα μεταφερθεί εγγράφως στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης που θα πάρει και την οριστική απόφαση/έγκριση.

 

Άρθρο 5ο

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο μειοδότης που θα επιλεχθεί υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του Δ.Σ. περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Το Κέντρο Πρόληψης θα συνάψει τη σύμβαση, με αυτόν που θα αναδειχθεί μειοδότης για τη μίσθωση του ακινήτου, δια του νόμιμου εκπροσώπου του, ήτοι του Προέδρου του Δ.Σ.

Το Κέντρο Πρόληψης, ως μισθωτής έχει δικαίωμα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν:

 1. Καταργηθεί το στεγαζόμενο Κέντρο Πρόληψης εν όλω ή εν μέρει ή επεκταθεί έτσι, ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του,
 2. Μεταφερθεί  το στεγαζόμενο  Κέντρο Πρόληψης σε ιδιόκτητο ακίνητο.
 3. Προσφερθεί σε αυτό, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης.
 4. Αναδιαρθρωθεί, το στεγαζόμενο Κέντρο Πρόληψης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, έτσι  ώστε το ακίνητο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής ή να μην είναι απαραίτητο.

Για τη λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται από τον Πρόεδρο  απόφαση πρόωρης λύσης, η οποία συντάσσεται με βάσει το σχετικό έγγραφο αίτημα της Προϊσταμένης αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα (30) ημέρες  τουλάχιστον   μετά  την   κοινοποίηση   της.   Από   την  ημερομηνία   αυτή   παύει  κάθε υποχρέωση του Κέντρου Πρόληψης για καταβολή μισθωμάτων.

 

 

Άρθρο 6ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη αρχομένης της ημέρας εγκατάστασης του Κέντρου Πρόληψης στο ακίνητο. Η εγκατάσταση θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των πέντε ετών, όπως ορίζει το άρθρο 5 της παρούσης.

Άρθρο 7ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το μίσθωμα θα κατατίθεται στις πρώτες πέντε μέρες του μήνα.

 

Άρθρο 8ο

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (900,00 €). Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμένει σταθερό για 24 μήνες.

 

Άρθρο 9ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ-ΜΙΣΘΩΤΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)

 1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να κάνει αλλαγή χρήσης του προσφερόμενου ακινήτου σύμφωνα με τη διακήρυξη. (Να έχει οικοδομική άδεια για επαγγελματική χρήση ή χώρους γραφείων ή εφόσον η οικοδομική του άδεια είναι για οποιαδήποτε άλλη κύρια χρήση να μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης σε γραφεία).
 2. Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά  πυρός, διαφορετικά το Κέντρο Πρόληψης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο μίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς.
 3. Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από το Κέντρο Πρόληψης καθώς και η παράδοση του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης — παραλαβής  σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως, από τον Πρόεδρο να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή ή στην παράδοση του ακινήτου (μισθίου), αν αρνηθεί δε να προσέλθει, συντάσσεται Πρωτόκολλο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη.
 4. Η με Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Πρόεδρο, δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου.

 

Άρθρο 10ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗ

 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 2. Ο μισθωτής δύναται να εγκαταλείψει το μίσθιο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., αν κατά την διάρκεια της μισθωτικής περιόδου προκύψει ανάγκη, είτε λόγω ανέγερσης ιδιόκτητου οικήματος, είτε μετεγκατάστασης σε άλλο κτίριο ή εφόσον κριθεί - για σοβαρούς λόγους - ότι δεν επαρκεί το συγκεκριμένο κτίριο, ίσως με νέες απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν, ειδοποιώντας τον εκμισθωτή με κάθε τρόπο τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν, μη υποχρεωμένου στην αποζημίωση ή καταβολή μισθώματος .
 3. Το Κέντρο Πρόληψης «Όραμα» υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Το Κέντρο Πρόληψης δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή για:
  • επιγενόμενες βλάβες ή ζημιές στο ακίνητο του, οφειλόμενες στη συνήθη       χρήση ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του κτιρίου ή σε τυχαίο γεγονός,       ανωτέρα  βία. κ.λ.π.
  • αλλαγές ή βελτιώσεις στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την κατακύρωση        του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή αν, από δική του υπαιτιότητα, ανακληθεί η απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση, ή  εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού.

 

Άρθρο 11°         

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Το πρακτικό της δημοπρασίας κατακυρώνεται από το Δ.Σ. .

 

Άρθρο 12ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Πρόεδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Πρόληψης. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης (www.kporama.gr) και σε μία τοπική εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Κέντρο Πρόληψης.

 

Άρθρο 13°

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από τα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης ημέρες εργάσιμες και ώρες 9π.μ. έως 3μ.μ, Διεύθυνση Φιλίππου 38, Έδεσσα, τηλέφωνο: 23810 51174, φαξ : 23810 51189, e-mail: info@kporama.gr / kp-orama@otenet.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του

Κέντρου Πρόληψης Ν. Πέλλας «Όραμα»

 

Πέτρος Ζέρζης

Περιφερειακός Σύμβουλος

 

 

Υλικό Για Κατέβασμα
Πληροφορίες

Ημ/νια Διοργάνωσης:

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2021 - 3:30μμ εώς Πέμπτη, 18 Μάρτιος 2021 - 3:00μμ

Ίσως να σας ενδιαφέρουν :