ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΟΧ)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΟΧ)

Έδεσσα 18 Φεβρουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 35

 

 

                                                                 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ &

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ «ΌΡΑΜΑ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Το καταστατικό σύστασης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Έδεσσας αρ. 82/10.05.2012.
 2. Το άρθρο 12 του καταστατικού – «Αρμοδιότητες του Δ.Σ.» όπου αναφέρεται ότι το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς επίσης ότι προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει μια υπηρεσία από ειδικούς εμπειρογνώμονες και λοιπό βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό που να συντελέσει στην καλύτερη επίτευξη των στόχων του».
 3. Το άρθρο 6 – «Πόροι» της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΔΕ και ΕΕΤΑΑ από τις 16/5/2014 για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Θ-ΚΒΣ) η οποία εξακολουθεί να τελεί σε ισχύ λόγω παράτασης της ισχύος της, όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι: «τα επιπλέον του προϋπολογισμού των Κέντρων Πρόληψης, τυχόν, διαθέσιμα ποσά από εισφορές των φορέων – εταίρων θα διατίθενται με σχετικές λαμβανόμενες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Κέντρων Πρόληψης για την λειτουργία των Κέντρων και για την υλοποίηση των σκοπών τους.
 4. Την ανάγκη κάλυψης απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών.
 5. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. 05/01.02.2021 και 06&07/17.02.2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού μίας (1) θέσης ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.06.2022.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

1

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πέλλας «Όραμα»

 

Έδεσσα

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Από την υπογραφή της σύμβασης

έως 30/06/2022

 

1

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’   

Ι. ΤΥΠΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικο-ευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και να μην είναι άνω των 65 ετών.
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να ομιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.
 • Εφόσον είναι άρρενες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο έναρξης της πρόσληψης.
 • Συγκεκριμένα ΔΕΝ δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Η ανικανότητα πρόσληψης αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Να μην έχει ασκηθεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου.

 

ΙΙΙ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του πτυχίου.

β) Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΕΣΠΑ, κτλ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:

 1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν γραπτά ή ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ «ΟΡΑΜΑ», Φιλίππου 38, 582 00 Έδεσσα ή στο info@kporama.gr ή στο kp-orama@otenet.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης (www.kporama.gr), στον ημερήσιο τύπο, αλλά και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κέντρου Πρόληψης και διαρκεί δέκα (10) μέρες, συγκεκριμένα από τις 19 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα και λήγει στη 1 Μαρτίου 2021 στις 3μ.μ.

 1. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Τίτλος σπουδών  
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και επιπλέον για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ αντίγραφο κάρτας μόνιμης παραμονής καθώς και πλήρη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επίπεδου Γ1 (παλαιό Δ) από κέντρο ελληνικής γλώσσας.
 4. α) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και β) Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.
 5. Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψήφιων.
 6. Πίνακας Υπολογισμού Επαγγελματικής Εμπειρίας με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχει ασκηθεί και δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών ή άλλου λόγου, π.χ. μη καταδίκη για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια (Α-Β) :

 

Α. Κατάταξη υποψηφίων βάσει κριτηρίων

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας (εκτός της βαθμολόγησης του κριτηρίου της συνέντευξης), όπως προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων:

1. Τίτλος σπουδών: Οι μονάδες του τίτλου σπουδών με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40. Στην περίπτωση κλασματικών αριθμών γίνεται αναγωγή των κλασματικών ψηφίων σε δεκαδικά.

2. Επαγγελματική εμπειρία: επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση.

3. Ξένη γλώσσα (Γ2/C2-Άριστη 70 μονάδες, Γ1/C1-Πολύ καλή 50 μονάδες και B2-Καλή 30 μονάδες): βαθμολογείται μόνο μία (1) ξένη γλώσσα.

 

Με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση», καταρτίζονται οι παρακάτω πίνακες κατάταξης:

 • «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΣΩΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»
 • «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ».
 • «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.
 • «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ».

Επισημαίνεται ότι ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ καταρτίζεται πριν από την βαθμολόγηση του κριτηρίου της συνέντευξης.

Η Επιτροπή Προσλήψεων καταρτίζει τον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ» με τους υποψηφίους που θα κληθούν σε συνέντευξη, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των απαιτούμενων από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δικαιολογητικών.

Οι ανωτέρω πίνακες μετά την έγκριση του Προέδρου Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του (www.kporama.gr).

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών που αρχίζει από την επόμενη, της ανάρτησής τους.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται γραπτά ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθείας στο Κέντρο Πρόληψης στην ακόλουθη διεύθυνση: info@kporama.gr Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορά στην ένσταση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν την φράση «ΕΝΣΤΑΣΗ» και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησής τους. Στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αναφέρουν πως το μήνυμα αφορά το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης «Όραμα».

Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αποστέλλονται συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν ενστάσεις.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Δ.Σ. και ελέγχονται για την ορθότητα των προαναφερομένων πινάκων κατάταξης υποψηφίων.

Εφόσον γίνουν αποδεκτές οι υποβληθείσες ενστάσεις το Δ.Σ. αναμορφώνει τους πίνακες : «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΣΩΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ» Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ», «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ», «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ» οι οποίοι, μετά την έγκριση του Προέδρου Δ.Σ. αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Κέντρου Πρόληψης (www.kporama.gr).

 

Β. Συνέντευξη

Η συνέντευξη διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Π. αποτελείται από τρία (3) Μέλη, δύο μέλη του Δ.Σ. και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης.

Η Επιτροπή καθορίζει την ημέρα και ώρα των συνεντεύξεων ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και εντός προκαθορισμένου διαστήματος.

Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται από την Γραμματεία του Κέντρου Πρόληψης εγκαίρως, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Σε κάθε περίπτωση η ειδοποίηση καταχωρείται σε τηρούμενο «ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ».

Βάσει του διαβιβασθέντος πίνακα, η Επιτροπή Πρόσληψης καλεί σε συνέντευξη τους περιλαμβανόμενους σε αυτόν υποψηφίους. Η συνέντευξη γίνεται ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής.

 

Οι θεματικές ενότητες αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως εξής :

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ.

Β. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Γ. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ.

Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ.

Κάθε μέλος της Επιτροπής ξεχωριστά αξιολογεί το επίπεδο (Ανεπαρκές, Ικανοποιητικό, Καλό, Πολύ Καλό, Εξαιρετικό) των υποψηφίων για κάθε θεματική ενότητα με βαθμολογούμενη κλίμακα.

Κατά τη συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι απαντούν σε όμοιες ή παρεμφερείς ερωτήσεις που σχετίζονται με την περιγραφή και το αντικείμενο της θέσης εργασίας, τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες και αξιολογούνται στις παραπάνω θεματικές ενότητες.

Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της συνέντευξης καθορίζεται για τους υποψηφίους σε 800 μονάδες (σε κάθε θεματική ενότητα μπορεί ο υποψήφιος να συγκεντρώσει το ανώτερο 200 μόρια. Ο κάθε βαθμός ισοδυναμεί ως εξής Ανεπαρκές=40μόρια, Ικανοποιητικό=80μόρια, Καλό=120μόρια, Πολύ Καλό=160μόρια, Εξαιρετικό=200μόρια).

Κάθε μέλος της Επιτροπής καταχωρεί τη βαθμολογία της συνέντευξης, ανά υποψήφιο, στον «ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ» στον οποίο επισυνάπτονται τα φύλλα αξιολόγησης των υποψηφίων.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή μεταφέρει τη βαθμολογία του κάθε μέλους στον «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ». Εξάγει το άθροισμα της βαθμολογίας και υπολογίζει τον τελικό βαθμό κάθε υποψηφίου, αθροίζοντας τη βαθμολογία που έλαβε ο υποψήφιος για κάθε πεδίο αξιολόγησης.

Τέλος, καταρτίζει τον «ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ» με τους υποψηφίους που κλήθηκαν και δεν προσήλθαν στη συνέντευξη.

Η Επιτροπή διαβιβάζει εγγράφως τους σχετικούς πίνακες και τα Φύλλα Αξιολόγησης των υποψήφιων υπογεγραμμένα στα μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης. Στη συνέχεια και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καταρτίζεται ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ/ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ». Ο εγκεκριμένος Πίνακας αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Κέντρου Πρόληψης (www.kporama.gr), όπως και χώρο του Κέντρου Πρόληψης.

Ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν χωρεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΡΟΣΛΗΨΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι επιλεγέντες ενημερώνονται για την ημερομηνία πρόσληψης που ορίζεται από το Κέντρο Πρόληψης. Οι επιλεγέντες θα απασχολούνται σαράντα (40) ώρες ανά εβδομάδα.

Οι επιλεγέντες, με την πρόσληψή τους, καταθέτουν αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Από το Κέντρο Πρόληψης θα διενεργηθεί αυτεπάγγελτος έλεγχος των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών των επιλεγέντων, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και εάν κατά τον έλεγχο προκύψει πρόβλημα, η πρόσληψη είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανακαλείται υποχρεωτικά.

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της Σύμβασης τους, δύναται να αντικαθίστανται με τους αμέσως επόμενους διαθέσιμους κατά σειρά κατάταξης και ειδικότητα επιλαχόντες.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι της συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2021 μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

   4

 5

 6

 7

 8

  9

 10

  11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

  200

275

350

425

500

575

650

725

    800

 

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

 5

6

 7

8

 9

10

11

12

….

μονάδες

150

 200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα   

 

4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μονάδες

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

 

7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

 

9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40)

κατηγορίες ΤΕ

  5

5,5

  6

6,5

  7

7,5

 8

8,5

  9

9,5

10

μονάδες

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

 

10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

 8

 9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

 35

4 42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 

11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”)

ποσοστό αναπηρίας

50%

60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μονάδες

150

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)

 

ποσοστό αναπηρίας

 

50%

60%

67%

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες

 

 

100

 

 

 

 

120

 

 

 

 

134

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τη θέση αυτή (κωδικός 1) προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Πέλλας λόγω παραμεθορίου (άρθο 9, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κέντρου Πρόληψης «Όραμα»

 

Πέτρος Ζέρζης

Περιφερειακός Σύμβουλος

 

Υλικό Για Κατέβασμα
Πληροφορίες

Ημ/νια Διοργάνωσης:

Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2021 - 9:00πμ εώς Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021 - 3:00μμ

Ίσως να σας ενδιαφέρουν :